شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

فتق بند

فتق بند خزر طب طبـرستان جهـت ايجـاد فشـار به اطـراف فتـق در حال تـورم استـفاده می شـود تا از افزايـش حجم آن جلـوگيـری كنـد. ايـن ارتـز جهـت تسـكين فتـق بيـن كشـاله ی ران مورد اسـتفـاده قـرار گرفـته و درد فتـق را به طـور قابـل ملاحظه ای كاهش می دهد.اين محصـول يک پشتيـبان خوب و متوازن برای ماهيچه های صدمه ديده و تضعيف شده می باشد.تركيب دو بند انعطاف پذير و دو پد فشار آورنده نرم برای ايجاد حمايت مساوی دردو طرف(فتق بند دو طرفه)با قابليت تنظيم برای ماهيچه های ناحيه فتق طـراحی شده است.تک چسب بودن اين محصـول به مصرف كننده اين امكان را می دهـد تا با فشار قابـل تنظـيم دلخـواه مورد استفاده قـرار گيـرد.از ديگر ويـژگی های اين ارتز پنهـان بودن آن در زيـر لباس اسـت.اين فتـق بند از ايجـاد تـورم به دليل كشيدگی بيش از اندازه دراثر بلند كردن اشياء سنگيـن و خـم شـدن نادرسـت جلوگيـری می كند.همچنـين اين ارتز قابليـت به كارگيـری در موقعـيت ويـژه بعـد ازدرمان فتـق بـرای جلـوگيـری از بازگـشت بيـماری را داراست.ايـن محصول در دو نوع يك طرفه ودو طرفه بر حسب نياز موجود می باشد.

 

* مشخصه های ویژه : این محصول در دو نوع تولید میشود دو طرفه/ یک طرفه

 

* موارد استفاده:

. براي فتق راست و چپ بين كشاله ران 

. قبل و بعد از عمل جراحي

. جلوگيري از بازگشت دوباره فتق

* نكات مهم:

. اين محصول ازپارچه سه بعدي فوق سبك  با قابليت گردش هواي

بسيار عالي و پارچه كتاني زيرين لمينه شده ،در تماس با پوست ساخته شده است.

. با تشخيص و تجويز پزشك استفاده شود.

. اين محصول در دو نوع يك طرفه و دو طرفه بر حسب نياز موجود مي باشد.

* طريقه شست و شو:

 

اين محصول داراي پد داخلی مي باشد.لطفا از شست وشوي آن خودداري كنيد.

 

Copyright www.webdesigner-profi.de