شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

ثابت كننده زانو

ثابـت كننده زانـوی خزر طب طبـرستان ارتـزی اسـت كه لايـه داخـلی آن از كتـان تشكيـل شده و به طور اختصاصی برای كاربـردهـای سريـع طـراحی شـده اسـت.ايـن محصـول تثبـيت موثـری بعـد از عـمـل جـراحی،عـوارض مفصلی،صدمات و شكستگی های سطحی ناحيه زانو پديد می آورد و شامل شش چسب با قابليت جداپذيری می باشد كه به بيمار اجازه می دهد طبق نياز خود آنها را تنظيم كند.

 

   *موارد استفاده:

- صدمات  ACL, PCL, MCL, LCL

- شكستگي هاي سطحي درشت ني

- درمان استئوكندرال

- درمان مينيسك و تاندون كشكك

- شكستگي هاي كنديلار

-كشيدگي و در رفتگي شديد زانو 

  *نكات مهم:

- آتل هاي آلومينيومي با قابليت جابه جايي كه سه عدد در پشت زانوبند

   ودوعدددر كناره ها واقع شده اند،قابليت تناسب آناتوميك مطلوبي را فراهم آورده اند..

- اين محصول ازپارچه  سه بعدي فوق سبك با قابليت گردش هواي بسيار عالي  و

   پارچه كتاني زيرين لمينه شده ،در تماس با پوست  براي راحتي هر چه بيشتر

مصرف كننده ساخته شده است.

- با تشخيص و تجويز پزشك استفاده شود.

  *طريقه شست و شو:

  با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن،استفاده از مايع لكه بر و اتو كردن خودداري شود.  

 

XL

L

M

S

سايز

50-52

47-49

44-46

41-43

محيط ران

Copyright www.webdesigner-profi.de