شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

كمربند شش آتل کتانی

كمربند شش آتل خزر طب طبرستان از دو جنس پارچه سه بعدی و كتانی ساختـه شـده اسـت.كـش دو طـرفه ی ايـن كمربند با فشـار بر روی آتـل های پشـتی،بار وارد شـده به سـتون فقـرات را كـاهش داده و تناسب قابل قبولی را با استفاده  ازپارچه ی سه بعدی با قابليت گردش هوای بسيار عالی  و پارچه كتانی زيرين لمينه شده ،در تماس با پوست فراهم آورده است.چهار آتل فـنری عـمـودی واقـع در پشـت، از حركات مفرط مهـره های كمر و حركـت كمربند به سمت پايين ممانعت می كند و از طرف ديگر دو آتل پلاستـيكی واقع در جلوی كمربند حركات شكم را محدود كرده و عـملكرد چهـار آتـل پشـتی را تكمـيل می نمـايد.اين ارتز گـردش خون وعملكرد ماهيچه ها را تقويت می نمايد.

 

*موارد استفاده:

- درد مزمن پايين كمر

- ضعف ماهيچه هاي كمر

- رگ به رگ شدگي در ناحيه كمر و كشيدگي هاي عضله

- دردهاي ديسكوژنيك ناحيه كمر

- سياتيك،ضايعه ديسكي،استوپروسيز

- حمايت از كمر بعد از عمل جراحي

*نكات مهم:

- چهار آتل فنری عمودي در پشت بار وارد شده به ستون فقرات را كاهش داده

و از حركت كمربند به سمت پايين جلوگيري ميكند.

- دو آتل پلاستيكي واقع در جلوي كمربند حركات شكم را محدود كرده

و عملكرد چهار آتل پشتي را تكميل مي نمايد.

- اين محصول ازپارچه ي سه بعدي فوق سبك با قابليت گردش هواي بسيار عالي

و پارچه كتاني زيرين لمينه شده ،در تماس با پوست ساخته شده است.

- با تشخيص و تجويز پزشك استفاده شود.

*طريقه ي شست و شو:

با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن

استفاده از مايع لكه بر و اتو كردن خودداري شود.

 

3xl

2xl

XL

L

M

S

سايز

109-117

100-108

91-99

82-90

73-81

64-72

محيط كمر

 

 

Copyright www.webdesigner-profi.de