شنبه 6 آذر 1400 Saturday 27 November 2021 21 ربیع‌الثانی 1443

آويز دست گچ

آويـزدست گچ خـزر طـب طبـرستان يک ثبـات سـاده بـرای بازو بـا يک كيسـه ی قابـل تنظيم و بنـدهای شـانه فراهم می آورد.كيسه ی اين محصول بـرای حمل دست گچ گرفـته شـده در هنـگام شكستگـی طـراحی شـده است.از ايـن محصـول می تـوان بـرای درمـان آسـيـب های شـانه و نگـه داشـتـن گـچ برای شكستـگی ساعد استفاده نمود بند شانـه برای اينكه در طـول زمـان مصـرف،به كنـار گـردن فشار وارد نياورد به صـورت عريض طراحی شده است حلقه و بند برچسبی اتصال، تنظيم اين ارتزرابـرای فـردی كه بـرای اوليـن بار ازآن اسـتفـاده می كنـد بسيار سـاده سـاخـتـه اسـت.پد طـراحی شـده روی قسـمـت شانه موجب راحتی بيشتر مصرف كننده شده وحلقه ی شست از جابه جايی دست در كيسه جلوگيری می نمايد.

 

 *موارد استفاده:

- پس از عمل جراحي

- شكستگي بازو وساعد

*نكات مهم:

- بند شانه براي اينكه در طول زمان مصرف،به كنار گردن فشار وارد نياورد

  بصورت عریض طراحی شده است.

  اين محصول ازپارچه سه بعدي فوق سبك با قابليت گردش هواي بسيار عالي  و 

  پارچه كتاني زيرين لمينه شده ،در تماس با پوست ساخته شده است.

- با تشخيص و تجويز پزشك استفاده شود.

* مشخصه های ویژه : این محصول در دو نوع تولید میشود راست / چپ

  *طريقه شست و شو:

  با آب سرد  شسته شود و از چنگ زدن،بخارشوي كردن،استفاده از مايع لكه بر و

   اتو كردن خودداري شود.

 

 

L

M

S

سايز

27-30

23-26

19-22

طول ساعد

Copyright www.webdesigner-profi.de